За нас

 

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД е търговско дружество работещо от 2011 година на българския пазар.

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД е подписала ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР с руската Научно-изследователска производствена компания „Берёзовый мир”ООО, Москва(www.birchworld.ru).По силата на договора е оторизирана като ексклузивен дистрибутор на НИПК „Берёзовый мир”ООО, и директен вносител на хранителните добавки произведени от нея за България.

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД разполага със свой „склад на едро” за територията на България. Ние работим официално,спазвайки законодателството на Европейския съюз.  

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД има разрешение от МЗХ,БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ(изх.№ 1576 /24.03.2014),че хранителните добавки на НИПК "Берёзовый мир"ООО, Москва съответстват на Наредба №47 за изискванията към хранителните добавки(ДВ.бр.5/2005г., изм.и доп.ДВ бр.44/2007г.).

Фирмата „БАЛКАН-ДИАКОМ”ООД е вписана в НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР  ЗА РАЗРЕШЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ  и  УВЕДОМЛЕНИЕ №№ 921/12.03.2014…..до 928/12.03.2014год. с право на „пускане на пазара” в България на хранителните добавки произведени от НИПК "Берёзовый мир"ООО, Москва.

Научно-изследователска производствена компания „Берёзовый мир”ООО, Москва вече 15 години реализира в живота своя широкомащабна програма за дълбоко и всестранно изучаване свойствата на „екстракт от горния слой на кората на бялата бреза”.В компанията работят различни специалисти по клинична фалмакология – лекари,фармацевти и учени със защитени научни степени в определената област.Като резултат от програмата е разработила и внедрила в производство високотехнологичен метод за получаване на „екстракт от горния слой на кората на бялата бреза”. Получения краен продукт с уникални качества
представлява сума от природни тритерпенови съединения,такива като бетулинол(бетулин),лупеол,бетулинов кофеат и други.Именно бетулинола се явява и основното действащо биологически активно вещество на екстракта, което е в основата за разработване и създаване на ново поколение различни биологически активни комплекси  и лекарствени препарати за профилактика и лечение подарени от природата за здравето на хората.    Разработените от компанията фитопрепарати съдържат 100% биологично активни вещества-„Бетулиносъдържащ Екстракт от Брезата”-БЕБ, и се произвеждат по международните изисквания,правила, указания и характеристики  на GNP standard – Groos National Product за лекарствени препарати, а така също и по международните изисквания на НАССР – Hazard Analysis and Critical Points към „Биологически Активните Добавки към храната”.Преминали са комплекс от експериментално „in vitro” и „in vivo”, и клинико-лабораторно динамично изследване на болни хора.

Като препарати с висок стандарт на производство и качество на клинична фармакология са преминали клинични изпитания по изискванията за лекарствени средства върху групи хора-доброволци 25 лицензирани медицински учреждения,Научно-изследователски институти в клиничните бази на Руската Академия на медицинските науки. 

Изучаването на острата токсичност на „екстракт от горния слой на кората на бялата бреза-БЕБ” и изследването на неговото общотоксично действие в „Научно-изследователски институт по фармакология на Руската Академия на медицинските науки” са показали,че е безопасен при използване,няма токсичност и мутагенност.   

Хранителните добавки на НИПК"Берёзовый мир"ООО, Москва притежават:

  • Сертификати за качество, произход, безвредност и безопасност, а така също и АНТИДОПИНГОВ сертификат;
  • "Резултати от Клинически изпитания" по изискванията за лекарствени средства върху групи хора-доброволци в 25 лицензирани медцински учреждения, Научно-изследователски институти в клиничните бази на Руска Академия на медицинските науки и "Методически препоръки за използване на хранителни добавки - НИПК"Берёзовый мир"ООО".
  • Изследванията са показали висока биологическа активност на хранителните добавки и въздействието им на клетъчно ниво като : адаптогенна, антимутагенна, антиоксидантна, антихипоксантна, хепатопротекторна, детоксикационна, хиполипидемическа, имуномодуляторна, противовъзпалителна, противоалергенна, противовирусна, ноотропна и тимолептическа активност.
  • Хранителните добавки на НИПК "Берёзовый мир" ООО се използват в комплексни профилактични програми, като могат да оказват благоприятно влияние върху функциите на черния дроб, белия дроб и горните дихателни пътища, панкреаса и ендокринната система, нервната и имунната системи, а така също и върху други органи и системи за комплексно самовъзстановяване здравословното състояние на човека.
  • НИПК "Берёзовый мир"ООО като производител e регистрирала Биологически Активните Добавки в страните членки на Европейския съюз : Унгария, Чехия, Словакия и доставя фитопродукция по договори в Унгария и Словакия.
  • Доставените в Словакия Биологически Активни Добавки, по препоръка на лекари са включени като програма за комплексно лечение на онкологични заболявания в клиниките.
  • Осем броя от фитопродуктите са наградени с дипломи и медали носещи името на И.И.Мечников, Паул Ерлих и Екатерина Дашкова за достижения в профилактиката и социалната медицина, и за принос в укрепване здравето на нацията.
  • Хранителните добавки на НИПК "Берёзовый мир"ООО крият в себе си огромен потенциал за борба със заболяванията на човека с максимално щадящ режим.
  • Хранителните добавки могат да бъдат препоръчани и от лекари-специалисти.

Фирмата "БАЛКАН-ДИАКОМ"ООД разполага с КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР където предлага информация и консултации по правилното използване на хранителните добавки на НИПК"Берёзовый мир"ООО, Москва.
При консултации и изготвяне на индивидуални комплексни програми за клиента(в зависимост от тяхното здравословно състояние) при необходимост предлага възможност за консултации и с лекари-специалисти.